Συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό

Συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό

συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό

Το Σεπτέμβριο ανοίγουν δύο σχέδια που αφορούν κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME) καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ανάπτυξης γης για τη συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό.

1ο Σχέδιο για συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό

Σε ποιόν απευθύνεται;

Το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού βάζει σε ισχύ από σήμερα, 14/09/2016, το σχέδιο το οποίο προβλέπει ενισχύσεις προς μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων για συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό.  Γίνονται δεκτές αιτήσεις από τς 14/09/2016 μέχρι 28/10/2016.

Τι τους προσφέρει;

Σύμφωνα με τον οδηγό του σχεδίου, στόχος είναι η προβολή και προώθηση των φρέσκων και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και επιμόρφωση των Κυπριακών επιχειρήσεων για τις συνθήκες εμπορίας στις διάφορες αγορές, παραχωρεί ενισχύσεις έναντι του κόστους ιδιωτικής συμμετοχής των επιχειρήσεων αυτών σε εμπορικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Ενιαία αγορά και Τρίτες Χώρες.

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 50% των επιλέξιμων δαπανών

 

2ο Σχέδιο συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό

Σε ποιόν απευθύνεται;

Το δεύτερο σχέδιο αφορά επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ανάπτυξης γης, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, συνδέσμους/σωματεία και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με δικά τους έξοδα στη συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό. Γίνονται δεκτές αιτήσεις από τς 28/09/2016 μέχρι 31/10/2016 για συμμετοχή σε εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του 2017.

Τι τους προσφέρει;

Σύμφωνα με τον οδηγό του σχεδίου, στόχος του σχεδίου είναι η προβολή των υπηρεσιών που προσφέρουν οι κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ανάπτυξης γης και η επιμόρφωση των μελών τους για τις συνθήκες εμπορίας στις ξένες αγορές, μέσω της συμμετοχής σε εκθέσεις στο εξωτερικό με δικά τους περίπτερα.

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 50% του ενοικίου του χώρου, της κατασκευής και εξοπλισμού του περιπτέρου καθώς και του δικαιώματος συμμετοχής. Το μέγιστο ύψος της χορηγίας σε κάθε εκθέτη, για κάθε συμμετοχή καθορίζεται στα €2.563 (για εταιρείες παροχής υπηρεσιών) και στα €1.282 (για επιχειρήσεις ανάπτυξης γης).

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις για το πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *