Σχέδιο για την πρόσληψη ανέργων άνω των 50 ετών

Σχέδιο για την πρόσληψη ανέργων άνω των 50 ετών

Από τις 31 Οκτωβρίου 2016 μπήκε σε ισχύ το πρόγραμμα που αφορά την πρόσληψη των ατόμων που χαρακτηρίζονται ως άνεργοι άνω των 50 ετών, παρέχοντας κίνητρα προς τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για ενθάρρυνση για πρόσληψή ατόμων ηλικίας άνω των 50, και επίσης αποβλέπει στην καταπολέμηση της απροθυμίας τους να προσλάβουν αυτήν την ηλικιακή κατηγορία ατόμων.

Σε ποιους απευθύνεται;

Τα άτομα πρέπει να είναι άνεργα, ηλικίας άνω των 50 και εγγεγραμμένα στη δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Τι προσφέρει;

Οι εργοδότες που θα συμμετάσχουν στο σχέδιο μπορούν να εξασφαλίσουν χορηγία μέχρι 8400€ ανά νέο εργοδοτούμενο. Η ένταση της χορηγίας προς τον εργοδότη ανέρχεται στο 70% του συνολικού κόστους εργοδότησης.

Η πρόσληψη θα πρέπει να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα από τον μήνα υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο, στο ίδιο επάγγελμα με αυτό της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Η τυχόν μείωση του προσωπικού (απόλυση στο ίδιο επάγγελμα όπως έχει δηλωθεί στην αίτηση ή και στις κοινωνικές ασφαλίσεις) στο πιο πάνω διάστημα δε δικαιολογείται, εκτός και αν η θέση ή οι θέσεις εργασίας έμειναν κενές ύστερα από εθελοντική αποχώρηση, συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας ή νόμιμη απόλυση λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Ο εργοδότης δεν έτυχε οποιασδήποτε επιχορήγησης στο παρελθόν από συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, για την εργοδότηση του ίδιου ατόμου, που θα ενταχθεί στα πλαίσια του Σχεδίου. Επίσης, το ίδιο άτομο (υποψήφιο προς εργοδότηση) δεν πρέπει να έχει εργασθεί το οκτάμηνο πριν την ημερομηνία της πρόσληψης στον ίδιο εργοδότη.

Ο εργαζόμενος που θα ενταχθεί στο Σχέδιο θα πρέπει να απασχοληθεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης για τουλάχιστον δέκα (10) μήνες με επιχορήγηση και με υποχρέωση για πρόσθετη απασχόληση δύο (2) μηνών χωρίς επιχορήγηση.

Ο μέγιστος αριθμός πρόσληψης από κάθε εργοδότη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.

Μισθός όχι κατώτατος από 870€ και ανάλογη προσαρμογή σε 6 μήνες στα 924€.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις για το πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *