Σχέδιο για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία

Σχέδιο για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία

Από τις 24 Οκτωβρίου 2016 μπήκε σε ισχύ το πρόγραμμα που αφορά την πρόσληψη των ατόμων με αναπηρία, παρέχοντας κίνητρα προς τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις μέχρι 25 Νοεμβρίου και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία, και επίσης  αποβλέπει στην καταπολέμηση της απροθυμίας τους να προσλάβουν άτομα με αναπηρία, είτε λόγω της εντύπωσης ότι δεν θα είναι αποδοτικά είτε λόγω του μισθολογικού κόστους που λειτουργεί ως αντικίνητρο.

Σε ποιους απευθύνεται;

 

Τα άτομα πρέπει να είναι άνεργα με αναπηρία και εγγεγραμμένα στη δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης πριν την ημερομηνία πρόσληψης

Τι προσφέρει;

Η ένταση της χορηγίας προς τον εργοδότη ανέρχεται στο 75% του συνολικού κόστους εργοδότησης.

Η πρόσληψη θα πρέπει να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα από τον μήνα που έγινε η πρόσληψη, στο ίδιο επάγγελμα με αυτό της αίτησης. Η τυχόν μείωση του προσωπικού στο πιο πάνω διάστημα δεν δικαιολογείται, εκτός και αν η θέση ή οι θέσεις εργασίας έμειναν κενές ύστερα από εθελοντική αποχώρηση, συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας, ή νόμιμη απόλυση λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Ο εργοδότης δεν έτυχε οποιασδήποτε επιχορήγησης στο παρελθόν από συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, για την εργοδότηση του ίδιου ατόμου, που θα ενταχθεί στα πλαίσια του Σχεδίου. Επίσης το ίδιο 5 άτομο (υποψήφιος προς εργοδότηση) δεν πρέπει να έχει εργασθεί το οκτάμηνο πριν την ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης στον ίδιο εργοδότη.

Ο εργαζόμενος που θα ενταχθεί στο Σχέδιο θα πρέπει να απασχοληθεί σε καθεστώς πλήρης ή και μερικής απασχόλησης για εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

Ο μέγιστος αριθμός πρόσληψης από κάθε εργοδότη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.

Μισθός όχι κατώτατος από 870€ και ανάλογη προσαρμογή σε 6 μήνες στα 924€.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις για το πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *