Ασφάλεια Τροφίμων – ISO 22000/ HACCP

ασφάλεια τροφίμων

Από τις μεγαλύτερες αλλαγές που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην καταναλωτική συμπεριφορά είναι η ευαισθητοποίηση σε ότι αφορά τη διατροφή και την ποιότητα των τροφίμων, μια αλλαγή η οποία έχει γίνει αισθητή σε όλα τα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας. Πέραν από τις υποχρεωτικές υγειονομικές απαιτήσεις, οι καταναλωτές ζητούν από τις επιχειρήσεις που παράγουν ή εμπορεύονται τρόφιμα να εφαρμόζουν επιπλέον πολιτικές που εγγυώνται την ποιότητα και την ασφάλεια του φαγητού, όπως είναι το HACCP και το ISO 22000. Και τα δύο αυτά πλαίσια, τα οποία διαχειρίζονται εκπαιδευμένοι σύμβουλοι και τεχνολόγοι τροφίμων, ορίζουν και καταγράφουν αναλυτικά τις διαδικασίες και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η επιχείρηση, ώστε η παραγωγή και η επεξεργασία των τροφίμων να γίνεται σε περιβάλλον κατάλληλο, με τρόπο που προφυλάσσει από επιμολύνσεις, η διατήρησή τους να είναι σε σωστές θερμοκρασίες και για την προβλεπόμενη διάρκεια κλπ.

Σε τι διαφέρει το ISO 22000 από το HACCP?

Καταρχάς το ISO 22000 είναι ένα σύστημα διαχείρισης της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων ενώ το HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) είναι ένα σύστημα για την ασφάλεια των τροφίμων. Δηλαδή ενόσω το ISO 22000  οργανώνει, καταγράφει και παρακολουθεί όλο το εύρος της αλυσίδας, θέματα εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, ανάλυσης ρίσκου κλπ το HACCP επικεντρώνεται στις συγκεκριμένες μεθόδους που θα διασφαλίσουν την ποιότητα των τροφίμων και τη μέτρησή τους. Η ολιστική θεώρηση του ISO 20000 και η λεπτομερής επικέντρωση του HACCP καθιστά τα δυο συστήματα συμπληρωματικά – για την ακρίβεια το HACCP είναι μέρος του ISO 22000- τα οποία από κοινού δημιουργούν αυτό ακριβώς το πλαίσιο που ζητούν οι καταναλωτές σήμερα για να εμπιστευτούν μια μονάδα παραγωγής, έναν έμπορο τροφίμων ή ένα εστιατόριο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ISO 22000 εμπίπτουν διαδικασίες που αφορούν την επισήμανση των αλλεργιογόνων ουσιών- υποχρεωτική πλέον σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία- καθώς και πολιτικές που αφορούν τον εντοπισμό μη ασφαλών προϊόντων και τις διαδικασίες ανάκλησής τους. Με άλλα λόγια, το ISO 22000 στέλνει στους καταναλωτές το μήνυμα ότι οι επιχείρηση διεξάγει συστηματικούς ελέγχους κι έχει καθορισμένες πολιτικές ώστε αφενός να προληφθεί οποιαδήποτε αστοχία κι αφετέρου, στη σπάνια περίπτωση που αυτή προκύψει, η διαχείριση να είναι άμεση, αποτελεσματική και σε όφελος του καταναλωτή πάντα. Άρα, πέρα από την καλύτερη οργάνωση, την ουσιαστική διασφάλιση και τον περιορισμό των προβλημάτων, τόσο το ISO 22000 όσο και το HACCP λειτουργούν ως στρατηγικά εργαλεία για την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης.

Ζητήστε τη γνώμη του τεχνολόγου τροφίμων της Mind The Gap

Haccp

Haccp